BCP(Business Continuity Planning)

BCP( Kế hoạch phát triển sự nghiệp)

Ngay cả khi xảy ra những việc cấp bách như dịch cúm, những lo lắng động đất xảy ra ở Nankai Trough, không để những vấn đề đó ảnh hưởng tới phát triển sự nghiệp của quý khách, chúng tôi luôn lên kế hoạch BCP hữu ích cho cộng đồng và huấn luyện theo kế hoạch đó.

Phương châm cơ bản của BCP

  • Bảo vệ cuộc sống của nhân viên
  • Thực hiện tái thiết khu vực cùng với khách hàng

Sự an toàn của nhân viên như là một ưu tiên hàng đầu, chúng tôi sẽ đóng một vai trò trong việc tái thiết khu vực cùng với các thành viên đầu não của hiệp hội Hợp tác Xây dựng và khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng việc tái thiết khu vực, đó là khôi phục hoạt động kinh tế trở về trạng thái bình thường kết hợp với việc bảo vệ cuộc sống của nhân viên, cha mẹ và khách hàng, và khi tốc độ khôi phục càng cao, chúng tôi tin rằng doanh nghiệp của quý khách sẽ càng thịnh vượng

Huấn luyện khi có hỏa hoạn

Huấn luyện khi có hỏa hoạn