Thông tin thương mại

Doanh thu sau khi hoàn thành công trình

Đơn vị: Triệu yên